Privātuma paziņojums farmakovigilances, medicīniskās informācijas un produktu sūdzību jomā

Mēs, Roche Latvija SIA. (turpmāk – “Roche”, “mēs”) uztveram datu aizsardzību ļoti nopietni un apstrādājam jūsu personas datus saskaņā ar Roche Vispārējo privātuma politiku, spēkā esošo tiesību aktu privātuma un datu aizsardzības jomā normām, tostarp ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (“VDAR”) un citiem tiesību aktiem, kas  regulē personas datu glabāšanu, apstrādi, piekļuvi šādiem datiem un to nodošanu.  

Šī privātuma paziņojuma (“Paziņojums”) mērķis ir skaidrot kārtību, kādā Roche apkopo un apstrādā jūsu personas datus ar farmakovigilanci saistītu aktivitāšu jomā, kā arī attiecībā uz medicīniskās informācijas pieprasījumiem un produktu sakarā iesniegtajām sūdzībām. Šis Paziņojums aptver tikai jūsu personas datu apkopošanu un apstrādi farmakovigilances, medicīniskās informācijas pieprasījumu un/vai par produktiem iesniegto sūdzību kontekstā. Lai iegūtu vispārīgu informāciju par kārtību, kādā Roche apstrādā jūsu personas datus, lūdzu, iepazīstieties ar 

Visi Roche nodotie personas dati saistībā ar blaknēm un citām ar farmakovigilanci saistītajām aktivitātēm, tiks izmantoti tikai šim mērķim. Šī informācija ir ļoti būtiska sabiedrības veselības kontekstā, un tiks izmantota blakņu un citu medicīnisku problēmu identificēšanai, izvērtēšanai, izprašanai un novēršanai. 

Ja, un apmērā, kādā personas datu apstrāde ir pakļauta VDAR, mēs apkopojam un apstrādājam jūsu datus šiem mērķiem, lai nodrošinātu atbilstību VDAR 6(1)(c) un 9(2)(i) apakšpunktos noteiktajam tiesiskajam pienākumam. Mums arī var tikt noteikts pienākums nodot jūsu datus uzraugošajām iestādēm. Jūsu dati netiks izmantoti jebkādiem citiem mērķiem.

Visi personu dati, kas tiek nodoti Roche saistībā ar medicīniskās informācijas pieprasījumiem, var tikt izmantoti, lai atbildētu uz šādiem pieprasījumiem, veiktu to turpmāko uzraudzību, un uzturētu šādu informāciju medicīniskās informācijas datubāzē atsauču mērķim. Gadījumos, kad to pieprasa piemērojamo tiesību aktu prasības (farmakovigilances un medikamentu drošības jomā), mums var tikt noteikts pienākums nodot personas datus uzraugošajām iestādēm.

Ja un apmērā, kādā datu apstrāde ir pakļauta VDAR prasībām, mēs apkopojam un apstrādājam jūsu datus, lai atbildētu uz jūsu pieprasījumiem, balstoties uz leģitīmo interesi (VDAR 6(1)(f) pants) un gadījumā, ja jūs esat pacients, balstoties uz jūsu (skaidri izteiktu) piekrišanu šādai apstrādei (VDAR 6(1)(a) un 9(2)(a) panti). Gadījumā, ja jūs neesat pacients, jūsu piekrišana, kas ir iegūta,  atzīmējot atbildi “piekrītu”, netiks uzskatīta par jūsu piekrišanu personas datu apstrādei, un attiecīgi leģitīmā interese, atbilstoši VDAR 6(1)(f) ir visatbilstošākā un attiecīgi piemērojama.

Ja un apmērā, kādā datu apstrāde ir pakļauta VDAR, gadījumā, ja ir nepieciešams sniegt ziņojumu par blaknēm, jūsu dati var tikt apstrādāti, lai nodrošinātu Roche saistošo farmakovigilances prasību (GVP) izpildi (VDAR 6(1)(c) un 9(2)(i)). Ja jūsu medicīniskās informācijas pieprasījuma pamatā ir sūdzība par kādu produktu, jūsu datu apstrāde var tikt veikta, lai izpildītu mūsu tiesiskās saistības medikamentu drošības jomā (VDAR 6(1)(c) un 9(2)(i) pants).

Visi personu dati, kas tiek nodoti Roche saistībā ar sūdzībām par produktiem, tiek izmantoti tikai augšminētajam mērķim. Šai informācijai ir būtiska nozīmē sabiedrības veselības kontekstā, un tā tiks izmantota produkta sūdzības izvērtēšanai, klasificēšanai un izskaitīšanai, šādu pieprasījumu uzraudzīšanai un informācijas iekļaušanai produktu sūdzību datubāzē turpmākās atsauces mērķim.

Ja un apmērā, kādā datu apstrāde ir pakļauta VDAR, mēs apkopojam un apstrādājam jūsu personas datus identificētajiem mērķiem, lai izpildītu mūsu tiesiskās saistības (VDAR 6(1)(c) un 9(2)(i)). Mēs arī varam tikt pakļauti pienākumam ziņot uzraugošajām iestādēm.

Apkopta informācija par mērķi un apstrādes tiesiskais pamatojumu – ja un apmērā, kādā datu apstrāde ir pakļauta VDAR – sakarā ar farmakovigilanci, medicīniskās informācijas pieprasījumiem un sūdzībām uz produktiem.

Apkopotās informācijas veids ir atkarīgs no datu subjekta un apstrādes pasākumu veida:

  • Farmakovigilance

Mēs apkopojam šādu informāciju: vārds, uzvārds, kontaktinformācija,  ziņojumu iesniedzošās personas piederība/profesija. Mēs varam apkopot atsevišķus papildu datus saistībā ar personas, kas ir saskārusies ar blaknēm, veselību un slimības vēsturi, ja tas ir nepieciešams informācijas par blaknēm apstrādei farmakovigilances mērķim.

  • Medicīniska rakstura informācijas pieprasījumi: mēs varam apkopot informāciju par personas, kas iesniedz šādu pieprasījumu, vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, piederību/profesiju.

  • Sūdzības uz produktiem: mēs varam apkopot informāciju par personas, kas iesniedz sūdzību, vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, piederību/profesiju. Mēs varam apkopot atsevišķus papildu datus saistībā ar personas, kuru ir ietekmējusi minētā sūdzība par produktu, veselību un slimības vēsturi, ja šāda informācija ir būtiska produkta sūdzības izvērtēšanas, klasificēšanas un izskatīšanas kontekstā.

Roche ir tiesīga nodot tai iesniegtos datus arī citām Roche grupas sabiedrībām, meitas sabiedrībām, biznesa partneriem un pakalpojumu sniedzējiem, ja tas ir nepieciešams Roche starptautiskās farmakovigilances datubāzes un Roche produktu sūdzību datubāzes darbībai un piemērojamo tiesību aktu farmakovigilances un/vai medikamentu drošības jomā prasību izpildei.  

Roche arī ir pakļauta pienākumam paziņot atbildīgajām veselības iestādēm starptautiskā līmenī noteiktu farmakovigilances un produktu – specifisku informāciju, tostarp iestādēm, kas salīdzinājumā ar ES, nodrošina atšķirīgu datu aizsardzības līmeni. Šādos ziņojumos tiek ietverta informācija par konkrēto notikumu, ierobežojot atklāto personas datu apjomu:

  • Attiecībā uz pacientiem: informācija tiek nodota veidā, kādā tā tika saņemta, ieskaitot vecumu, dzimšanas dienu/gadu (ja to pieļauj piemērojamās tiesību normas) un dzimumu (pacienta vārds/uzvārds netiek norādīts);

  • Attiecībā uz personu, kas sniedz ziņojumu: informācija tiek nodota veidā, kādā tā tika saņemta, lai nodrošinātu uzraugošajai iestādei iespēju sazināties ar personu, kas sniedz ziņojumu, tostarp informācija par personas vārdu, uzvārdu, amats, iniciāļi, adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs.

Gadījumā, ja jūsu datiem piemērojas VDAR prasības, pastāv iespējamība, ka datu nodošanas Roche grupas ietvaros vai tās biznesa partneriem vai pakalpojumu sniedzējiem rezultātā, jūsu personas dati tiks nodoti valstīm, kas nenodrošina tādu pašu datu aizsardzības līmeni, kāds tiek nodrošināts ES. Šādā gadījumā tiks uzskatīts, ka līgumi, kuros ir ietvertas ES standartklauzulas atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumam veido atbilstošus un piemērotus aizsardzības pasākumus atbilstoši VDAR.

Ņemot vērā, ka ar farmakovigilanci saistītā informācija (ziņojumi par blaknēm) ir būtiski sabiedrības veselības kontekstā, šādi ziņojumi tiek glabāti vismaz 10 gadus pēc produkta izņemšanas no apgrozības pēdējā no valstīm, kuras tirgū šis produkts tika piedāvāts.

Personas dati, kas ir iegūti medicīniskās informācijas pieprasījuma ietvaros, tiek glabāti vismaz 10 gadus un maksimāli 15 gadus pēc šādas informācijas saņemšanas.

 Ņemot vērā, ka informācija saistībā ar produktu sūdzībām un medikamentu drošību ir būtiska sabiedrības veselības kontekstā, reģistrētās sūdzības, tostarp šādās sūdzībās ietvertie personu dati, tiek glabāti vismaz 15 gadus.

Gadījumā, ja jūsu personas datu apstrāde ir pakļauta VDAR prasībām, jums ir tiesības pieprasīt no Roche informāciju par jūsu personas datiem, ko Roche glabā, un par mērķiem, kādiem tiek veikta šo datu apstrāde. Turklāt jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem un labot šādus datus, tiesības pieprasīt jūsu personas datu ierobežošanu, kā arī tiesības uz datu pārnesamību (t.i. gadījumā, ja tiesiskais pamats datu apstrādei ir jūsu piekrišana). Personas datu dzēšana vai tiesības iebilst pret apstrādi ir iespējama tikai gadījumā un apmērā, kādā jūsu personas datu apstrāde ir balstīta uz jūsu piekrišanu vai Roche leģitīmu interesi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar farmakovigilanci reglamentējošajās tiesību normās noteikto Roche tiesisko pienākumu, mēs nevarēsim nodrošināt jūsu personas datu dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu, ja šāda personas datu apstrāde tiek veikta farmakovigilances nolūkos.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumos, kad personas datu apstrāde ir balstīta uz jūsu piekrišanu, jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei, tomēr šāda piekrišanas atsaukšana neietekmē iepriekš balstoties uz jūsu sniegto piekrišanu veiktās datu apstrādes tiesiskumu. Ja jūs vēlaties atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot kontaktinformāciju, kas ir ietverta sadaļā “Datu pārziņa nosaukums un kontaktinformācija” zemāk.  

Lai novērstu, ka jūsu dati netiek atkārtoti ievadīti mūsu sistēmās pēc datu dzēšanas pieprasījuma saņemšanas, jūsu interešu un VDAR prasību izpildes nodrošināšanai, mēs varam saglabāt jūsu vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi mūsu sistēmās ar atzīmi: “Vairāk nesazināties!”

Gadījumā, ja jūs uzskatāt, ka mūsu īstenotā personas datu apstrāde neatbilst VDAR prasībām, jūs varat vērsties ar attiecīgu sūdzību uzraugošajā iestādē Latvijas uzraudzības iestāde ir Datu valsts inspekcija:

Roche Latvija SIA

Latvija, Miera iela 25, Rīga, LV-1001

E-pasts: 

Telefona numurs:

Informācijas devējs Roche Latvija SIA, Miera iela 25, Rīga, LV - 1001. Tālr. 67039831. M-LV-00000871, pēdējo reizi atjaunots 2023. gada decembrī

KontaktiVisā pasaulēlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubePar RocheFarmācijas risinājumiKarjeraPlašsaziņas līdzekļiStāstiPrivātuma politikaSīkdatņu politikaAutortiesībasPrivātuma paziņojums farmakovigilances, medicīniskās informācijas un produktu sūdzību jomāCookie