Personalizēta veselības aprūpe

Pateicoties straujajam progresam medicīnā, datu zinātnē un tehnoloģijās, mēs esam nonākuši pagrieziena punktā veselības aprūpē. Ir pavērusies unikāla iespēja uzlabot veselības aprūpes kvalitāti un piedāvāt personalizētu pieeju katram pacientam.

Vairāk nekā 20 gadus Roche ir palīdzējis likt zinātniskus pamatus personalizētai veselības aprūpei radot medikamentus, kas ir vērsti uz katra cilvēka slimības unikālo bioloģiju. Straujā zinātnes un tehnoloģiju attīstība šodien sniedz iespēju šo pieeju pielietot katrā pacienta ārstēšanās ceļa posmā. Personalizētā veselības aprūpe var palīdzēt risināt problēmas un neatrisinātos jautājumus visā veselības aprūpes ekosistēmā- sākot no zāļu atklāšanas, izpētes un apstiprināšanas, līdz diagnozei, slimības gaitas uzraudzībai un zāļu pieejamībai. Mūsu mērķis ir veidot nākotnes veselības aprūpes sistēmu, kas ir individuāli pielāgota pacientiem, sniedzot pareizo ārstēšanu konkrētam pacientam pareizajā laikā.

Partnerība visā pasaulē

Viens cilvēks vai pat viena organizācija nevar mainīt kaut ko tik sarežģītu kā veselības aprūpes sistēma. Visā pasaulē organizācijas cīnās, lai uzveiktu dažādas slimības, taču vēl ir tāls ceļš ejams, līdz visiem pacientiem būs pieejama personalizēta veselības aprūpe. Lai sasniegtu šo mērķi, ir nepieciešams globāls partnerības tīkls:

 • Akadēmiskās institūcijas;

 • Pacientu aizstāvības alianses;

 • Farmācijas industrija;

 • Ārsti;

 • Valsts institūcijas;

 • Uzraugošās institūcijas;

 • Tehnoloģiju uzņēmumi.

Sadarbībā ar akadēmiskajām institūcijām, nozares partneriem, pacientiem, ārstiem, valstu valdībām, uzraugošajām institūcijām, maksātājiem un tehnoloģiju uzņēmumiem mēs cenšamies izveidot veselības aprūpes modeli, kurš atbilst ikviena pacienta vajadzībām un jebkurai slimībai. Šī starpnozaru sadarbība ir nozīmīga, lai paātrinātu pētniecību un attīstību.Balstoties uz šo sadarbību, pielietojot tādas tehnoloģijas kā mākslīgais intelekts un digitālā veselība, mēs varēsim izveidot pielāgotus ārstēšanas risinājumus katra pacienta stāvoklim, genoma profilam, dzīvesveidam un vajadzībām.

Agrīnāka un precīzāka diagnoze

Pareizas ārstēšanas piemeklēšana pacientam sākas ar precīzu un efektīvu diagnostiku. Roche komandas gadu desmitiem ir izstrādājušas diagnostikas instrumentus un testus, kas ļauj analizēt un uzlabot izpratni par slimībām molekulārā līmenī. Šī pieeja devusi iespēju atklāt daudzu dažādu slimību biomarķierus, tā palīdzot ārstiem atrast piemērotāko terapiju saviem pacientiem. Personalizētās veselības aprūpes pozitīvo ietekmi var palielināt, izmantojot tādus rīkus kā mākslīgais intelekts un visaptveroša genoma profilēšana, lai izstrādātu jaunās paaudzes testus ar uzlabotu precizitāti, ātrumu un pieejamību.

Mākslīgais intelekts: algoritmu un programmatūras izmantošana, lai uzlabotu kompleksu medicīnisko datu analīzi un lēmumu pieņemšanu.

Vēža slimniekiem, kuriem nav iespējams iegūt audu paraugus testa veikšanai, ar vienkāršu asins parauga noņemšanu mēs varam analizēt asinīs migrējošo audzēja DNS un, balstoties uz rezultātiem, iespējams, palīdzēt ārstiem atrast piemērotu mērķterapiju. Šāda veida tehnoloģijas palīdz mums identificēt vēl vairāk pacientus, kuri varētu gūt labumu no personalizētiem medikamentiem.

 • Visaptveroša genomiskā profilēšana - uz nākāmās paaudzes sekvencēšanas (NGS) metodi balstīta pieeja, kas ļauj izmantot vienu visaptverošu, nevis vairākus testus, lai noteiktu vēža biomarķierus.

 • Šķidrās biopsijas - tests, kuru veic analizējot, galvenokārt, asins paraugus, lai meklētu vēža šūnu DNS fragmentus, kas cirkulē asinīs. Šķidrās biopsijas var izmantot arī lai konstatētu slimības progresiju, rezistentu mutāciju attīstību, gadījumos, kad nav pieejams audu bloks, kā arī lai diagnosticētu vēzi agrīnā stadijā.

 • Mākslīgais intelekts - tehniska informācijas apstrādes sistēma, kas spēj veikt sarežģītus uzdevumus; cilvēka intelekta datormodelis. Atsauce.

 • Biomarķieri - bioloģiskas izcelsmes molekula, kas liecina par noteiktiem procesiem organismā. Atsauce

Paātrināta jaunu ārstēšanas veidu atklāšana

Agrāk pētniekiem bija jāpaļaujas uz ierobežotu informāciju par pacientu, taču tagad ir arvien vairāk pieejamas detalizētas datu kopas par individuālu pacientu un tūkstošiem līdzīgu pacientu. Turklāt šos datus bieži ievāc tieši ikdienas medicīniskajā aprūpē. Šāda veida dati paver jaunas izpētes iespējas un var atklāt un uzlabot ārstēšanas metodes.

 • Reālās pasaules dati - dati, kas iegūti no vairākiem avotiem, kas saistīti ar rezultātiem neviendabīgā pacientu populācijā reālajā vidē, piemēram, pacientu medicīniskie ieraksti, slimību reģistri, pacientu aptaujas, dati no pacientu mobilām aplikācijām. Atsauce.

 • Mākslīgais intelekts - tehniska informācijas apstrādes sistēma, kas spēj veikt sarežģītus uzdevumus; cilvēka intelekta datormodelis. Atsauce.

 • Klīnisko-genomisko datu bāzes - genomiskā profilēšana: laboratorijas metode, kas tiek izmantota, lai izprastu ar audzēja šūnām saistītās DNS sekvences un ģenētiskās mutācijas, kas var būt specifiskas konkrētajam vēža veidam. Atsauce.

 • Jauni zaļu mērķi.

Roche vienmēr ir koncentrējies uz to, lai zinātniskos atklājumus pārvērstu jaunās zālēs, biomarķieros un diagnostikas metodēs, lai uzlabotu personalizēto medicīnu. Tagad, kad veselības dati ir pieejami lielākā apjomā un ir daudzveidīgāki nekā jebkad agrāk, mūsu pētnieki var ātrāk iegūt unikālu ieskatu un, iespējams, sniegt vairāk iespējas cilvēkiem, kuru slimība nereaģē uz esošo terapiju.

Genomiskā profilēšana: laboratorijas metode, kas tiek izmantota, lai izprastu ar audzēja šūnām saistītās DNS sekvences un ģenētiskās mutācijas, kas var būt specifiskas konkrētajam vēža veidam.

Sadarbībā ar Flatiron Health un Foundation Medicine ir izveidota klīniski-genomiskā datu bāze, kas ir balstīta uz anonimizētiem reālās pasaules datiem. Tā sniedz iespēju izzināt šāda veida jautājumus nebijušā mērogā un rada iespēju paātrināt zāļu atklāšanu.

Ātrāka jaunu zāļu apstiprināšana

Lai jaunas zāles saņemtu uzraugošo institūciju apstiprinājumu, bieži vien nepieciešami vairāki gadi, jo nav pietiekami daudz cilvēku, kas varētu piedalīties klīniskajos pētījumos. Tas ir īpaši liels izaicinājums reto slimību gadījumā, kur jau tā ir maz pacientu un vēl mazāk ir to, kuri ir gatavi piedalīties un, iespējams, nokļūt kontroles grupā. Šo izaicinošo faktoru rezultātā randomizētos klīniskos pētījumos ir grūti iekļaut pacientus.

Šobrīd esam datu revolūcijas laikmeta sākumā. Reālu pacientu klīniskie dati piedāvā vērtīgu kvantitatīvas informācijas datu kopumu par standarta ārstēšanas efektivitāti. Roche veic izpēti, kā izmantot šos reālās pasaules datus (RPD), lai palīdzētu pacientiem ātrāk saņemt dzīvību glābjošas terapijas.

Reālās pasaules dati : dati, kas var sniegt informāciju par veselības stāvokli, piemēram, elektroniskie veselības reģistri, pieprasījumu un norēķinu darbības, produktu un slimību reģistri, aptaujas un mobilo lietotņu dati.

Piemēram, reta vēža gadījumā būtu bijuši vajadzīgi daudzi gadi, lai iekļautu pietiekami daudz pacientu gan klīniskā pētījuma ārstēšanas, gan kontroles grupā. Taču Roche sadarbojas ar Flatiron Health, lai izmantotu RPD, un izveidotu kontroles grupu, samazinot pētījuma veikšanai nepieciešamo laiku. Šāda pieeja dod iespēju paātrināt apstiprināšanas procesu, kas bieži vien ilgst gadiem.

 • Reālās pasaules dati - Dati, kas iegūti no vairākiem avotiem, kas saistīti ar rezultātiem neviendabīgā pacientu populācijā reālajā vidē, piemēram, pacientu aptaujas un klīniskie pētījumi. Atsauce.

 • Kontroles grupu izveide klīniskajos pētījumos.

 • Elektroniskie medicīniskie dokumenti (EMD) anonimizēti pacienta dati - Elektroniski uzkrāti medicīniskie dokumenti par primārās un sekundārās veselības aprūpes un neatliekamās medicīniskās palīdzības saņemšanu veido vienotu informācijas vienību. Medicīniskajos ierakstos iekļauj informāciju, kas nodrošina pacienta atpazīstamību, apliecina diagnozi, pamato izmeklējumus un ārstēšanas metodes, kā arī precīzi ataino ārstēšanas rezultātus. Medicīniskie ieraksti tiek elektroniski uzkrāti vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā, atbilstoši normatīvajiem aktiem par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu. Atsauce.

 • Apmierinošas normatīvās prasības.

Uzlabota piekļuve labākai ārstēšanai

Roche ir apņēmies būtiski mainīt veselības aprūpes sistēmu, sadarbojoties ar visām ieinteresētajām pusēm, lai pacienti varētu saņemt nepieciešamo ārstēšanu. Mēs strādājam, lai šajā nolūkā katrā valstī tiktu ieviesta inovatīva politika un tiesiskais regulējums.

 • Kompensācijas modeļi - Zāļu iegādes kompensācijas sistēma nodrošina pacientiem iespēju saņemt noteiktu slimību ārstēšanai nepieciešamos medikamentus, kurus pilnībā vai daļēji apmaksā valsts un kuri ir iekļauti Kompensējamo zāļu sarakstā (KZS). Atsauce.

 • Veselības vienlīdzība un atšķirības.

 • Normatīvā politika.

Mēs jūtamies atbildīgi par to, lai ikviens varētu gūt labumu no jaunākajiem sasniegumiem ārstēšanā, neatkarīgi no dzimuma, etniskās piederības vai sociālekonomiskā statusa. Mēs esam apņēmušies nodrošināt, ka mūsu pieeja personalizētajai veselības aprūpei palīdzēs novērst atšķirības veselības aprūpes nodrošinājumā.

Turklāt mēs izstrādājam rīkus, lai uzlabotu medikamentu kompensācijas izvērtēšanu. Tā, piemēram, izmantojot reālās pasaules datus no Flatiron Health, mēs izvērtējām ilgtermiņa dzīvildzi pacientiem ar plaušu vēzi, kuri ir saņēmuši standarta ārstēšanu.

Lielāka ietekme uz ikdienas veselību

Viens no aizraujošākajiem personalizētās veselības aprūpes aspektiem ir iespēja sniegt vairāk informācijas ārstiem un pacientiem, lai viņi varētu pieņemt informētākus lēmumus par savu veselību. Digitālie veselības rīki var dot pacientiem piekļuvi informācijai par viņu veselību, piedāvājot iespēju rūpēties par sevi kā nekad agrāk. Šīs tehnoloģijas var izmainīt slimības uzraudzību un mazināt nepieciešamību doties iknedēļas vai ikmēneša vizītē pie ārsta. To vietā tehnoloģijas var piedāvāt rezultātus, kuri ir pieejami ārstam un pacientam jebkurā laikā.

 • Digitālā veselība: digitālie rīki, kas pacientiem sniedz lielākas iespējas savas slimības diagnostikā un uzraudzībā, kā, piemēram, digitālas ierīces, norijami sensori, robotika un veselības lietotnes.

 • Valkājamas ierīces.

 • Slimību uzraudzība.

Uzzini vairak:

Informācijas devējs Roche Latvija SIA, Miera iela 25, Rīga, LV - 1001. Tālr. 67039831. M-LV-00000871, pēdējo reizi atjaunots 2023. gada decembrī

KontaktiVisā pasaulēlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubePar RocheFarmācijas risinājumiKarjeraPlašsaziņas līdzekļiStāstiPrivātuma politikaSīkdatņu politikaAutortiesībasPrivātuma paziņojums farmakovigilances, medicīniskās informācijas un produktu sūdzību jomāCookie