Atbalsts pacientu organizācijām 2016

Atbalsts Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrībai „Dzīvības koks”

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks" dibināta 2004. gadā. Tā apvieno cilvēkus, kuri slimo vai pārslimojuši ļaundabīgos audzējus. „Dzīvības koks” īsteno gan informatīvas aktivitātes, gan piedalās lēmumu pieņemšanas procesos ar mērķi panākt Latvijas pacientiem Eiropas līmeņa cienīgu veselības aprūpi. 2016. gadā Roche Latvija sniedza atbalstu biedrībai 700 EUR apjomā ziedojuma veidā. Firmas sniegtais atbalsts veido 0,86 % no biedrības gada apgrozījuma.

Atbalsts Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijai SUSTENTO

SUSTENTO izveidota 2002. gadā un šobrīd apvieno 40 dažādas nevalstiskas organizācijas. SUSTENTO galvenie mērķi ir veicināt cilvēku ar invaliditāti un hroniskām slimībām tiesību ievērošanu nacionālās un vietējās varas lēmumu pieņemšanas procesos, atbalstīt organizācijas, kuru mērķi ir vērsti cilvēku ar invaliditāti un hroniskām saslimšanām integrācijas procesa veicināšanai un tiesību aizsardzībai, un sadarbībā ar masu informācijas līdzekļiem sabiedrībā veidot pozitīvu izpratni par cilvēkiem ar invaliditāti un hroniskām saslimšanām. 2016. gadā Roche Latvija sniedza atbalstu organizācijai 300 EUR apjomā ziedojuma veidā. Firmas sniegtais atbalsts veido 0,45 % no organizācijas gada apgrozījuma.

Atbalsts biedrībai “Latvijas Multiplās sklerozes asociācija”

Biedrība “Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” izveidota 1995. gadā ar mērķi koordinēt un atbalstīt multiplās sklerozes slimniekus, viņu tuviniekus, aprūpētājus un personas, kas vēlas palīdzēt multiplās sklerozes slimniekiem, lai veicinātu šo slimnieku integrāciju sabiedrībā. 2016. gadā Roche Latvija sniedza atbalstu organizācijai 1000 EUR apjomā ziedojuma veidā. Firmas sniegtais atbalsts veido 2,93 % no organizācijas gada apgrozījuma.

Atbalsts Latvijas sieviešu –volontieru biedrībai VITA

Latvijas sieviešu – volontieru biedrība VITA darbojas kopš 1993. gada, apvienojot un psiholoģiski palīdzot visām sievietēm, kurām krūts vēža operācijas rezultātā ir izdarīta krūts amputācija. Biedrība ar savām aktivitātēm cenšas palīdzēt sievietēm atgūt ticību sev un pārliecību, ka ir joprojām nepieciešamas savām ģimenēm, tuviniekiem, darbā un kopumā mūsu sabiedrībai. 2016. gadā Roche Latvija sniedza atbalstu biedrībai 345 EUR apjomā ziedojuma veidā. Firmas sniegtais atbalsts veido 38,08 % no biedrības gada apgrozījuma.

Atbalsts Latvijas Reto slimību aliansei

Latvijas Reto slimību alianse (LRSA) ir neatkarīga nevalstiska organizācija, kas dibināta 2014. gada 3. oktobrī un apvieno organizācijas, kas pārstāv cilvēkus ar retām slimībām. LRSA biedri ir Latvijas Hemofilijas biedrība, Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība, Pulmonālās hipertensijas biedrība, reto slimību biedrība CALADRIUS, Motus Vita. LRSA ir Eiropas Reto slimību asociācijas “EURORDIS” dalīborganizācija. LRSA mērķi ir: iesaistīt pacientu organizācijas lēmumu pieņemšanā un īstenošanā, sekmēt veselības un labklājības politikas uzlabošanu reto slimību jomā, pārstāvēt Latvijas reto slimību NVO intereses nacionālajā un starptautiskajā līmenī. 2016. gadā Roche Latvija sniedza atbalstu LRSA 255 EUR apjomā ziedojuma veidā. Firmas sniegtais atbalsts veido 56,04 % no LRSA apgrozījuma.

Atbalsts Latvijas Nieru slimnieku asociācijai

Latvijas Nieru slimnieku asociācija izveidota 1994. gadā. Asociācijas darbības galvenie mērķi ir organizēt palīdzību un aizstāvību nieru slimniekiem, palielināt sabiedrības informētību par dažādām nieru slimībām un veicināt pasākumus nieru slimību profilaksei. 2016. gadā Roche Latvija sniedza atbalstu asociācijai 500 EUR apjomā ziedojuma veidā. Firmas sniegtais atbalsts veido 26,7 % no asociācijas gada apgrozījuma.

Atbalsts Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrībai

Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība dibināta 1998. gadā ar mērķi aizstāvēt kaulu, locītavu un saistaudu sistēmas - reimatisko - slimību slimnieku intereses. Biedrības galvenie mērķi ir palīdzēt reimatisko slimību slimniekiem un invalīdiem integrēties sabiedrībā, uzlabot pacientu dzīves kvalitāti, aizstāvēt viņu tiesības un izglītot sabiedrību reimatisko saslimšanu profilakses jautājumos un pacientu līdzatbildības paaugstināšanas iespējās. 2016. gadā Roche Latvija sniedza atbalstu biedrībai 1000 EUR apjomā ziedojuma veidā un 2100 EUR netiešā atbalsta veidā, kopējais atbalsts biedrībai – 3100 EUR. Firmas sniegtais atbalsts veido 15,62 % no biedrības gada apgrozījuma.

Atbalsts Latvijas Cistiskās fibrozes biedrībai

Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība izveidota 2012. gadā ar mērķi aizstāvēt ģimenes, kurās ir bērni un pieaugušie ar cistiskās fibrozes slimību un invaliditāti, viņu tiesības un likumīgās intereses, kā arī atbalsta sniegšanai; sadarboties ar Latvijas un ārvalstu sabiedriskajām un profesionālajām organizācijām, valsts iestādēm, medicīniskām organizācijām un iestādēm, masu informācijas līdzekļiem. 2016. gadā Roche Latvija sniedza atbalstu biedrībai 600 EUR apjomā ziedojuma veidā. Firmas sniegtais atbalsts veido 1,68 % no biedrības gada apgrozījuma.

Atbalsts biedrībai “Apvienība HIV.lv”

Biedrība “Apvienība HIV.lv” dibināta 2006. gadā. Apvienības mērķi ir uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkiem, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, aktīvi iesaistoties valsts politikas veidošanā HIV/AIDS jomā, sadarbojoties ar valsts un pašvaldību institūcijām; efektivizēt sadarbību ar starptautiskajām organizācijām un tīkliem; aizstāvēt cilvēku, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, intereses un tiesības, vērsties pret viņu diskrimināciju un veicināt sociālo iekļaušanos; veicināt C hepatīta vai citu infekciju ārstēšanas pieejamību cilvēkiem, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, aizstāvēt viņu intereses. 2016. gadā Roche Latvija sniedza atbalstu biedrībai 300 EUR apjomā ziedojuma veidā. Firmas sniegtais atbalsts veido 0,38 % no biedrības gada apgrozījuma.