Paziņojums medijiem

Rīga, 22.09.2017

2017.gada 22.septembris 3

Eiropas Savienībā  reģistrētas Roche zāles TECENTRIQ® (atezolizumab) specifiskas metastātiska plaušu vēža formas un divu metastātiska urīnpūšļa vēža formu ārstēšanai

 

  • TECENTRIQ ir jauna ārstēšanas iespēja pacientiem ar jau ārstētu lokāli progresējošu vai metastātisku nesīkšūnu plaušu vēzi (NSŠPV).
  • TECENTRIQ ir jauna ārstēšanas iespēja pacientiem ar metastātisku urotēlija karcinomu (mUK), kas jau ir ārstēta, izmantojot ķīmijterapiju uz platīna bāzes, vai pacientiem, kuri nav piemēroti ārstēšanai ar ķīmijterapiju uz cisplatīna bāzes.

▼Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām.

 

Roche šodien ir paziņojis, ka Eiropas Komisija (EK) ir reģistrējusi TECENTRIQ (atezolizumab) lietošanai monoterapijas veidā, lai ārstētu pacientus, kuriem ir lokāli progresējošs vai metastātisks nesīkšūnu plaušu vēzis (NSŠPV), pēc tam, kad viņi, ir saņēmuši ķīmijterapiju, neatkarīgi no PD-L1 statusa. Pacientiem, kuriem ir EGFR aktivizējošas mutācijas vai ALK pozitīvas audzēja mutācijas, pirms TECENTRIQ lietošanas jābūt lietotai arī attiecīgai mērķterapijai. Šo reģistrāciju pamato plašā randomizētā 3. fāzes pētījumā OAK un randomizētā 2. fāzes pētījumā POPLAR  iegūti rezultāti.[1], [2] 3. fāzes pētījumā OAK ir novērots, ka TECENTRIQ lietošana visai pētījuma populācijai nodrošināja 13,8 mēnešu dzīvildzes mediānu, un tā bija par 4,2 mēnešiem lielāka par to, kas tika novērota docetaksela ķīmijterapiju saņēmušajiem pacientiem (OS mediāna bija 13,8, salīdzinot ar 9,6 mēnešiem, riska attiecība (RA) bija 0,73 (95 % ticamības intervāls [TI]: 0,62–0,87.1

 

EK ir reģistrējusi TECENTRIQ monoterapijas veidā arī tādu pacientu ārstēšanai, kuriem ir lokāli progresējoša vai metastātiska urotēlija karcinoma (mUK), kas jau ir ārstēta, izmantojot platīnu saturošu ķīmijterapijas shēmu, vai ja pacienti ir atzīti par nepiemērotiem ārstēšanai ar platīnu saturošiem ķīmijterapijas līdzekļiem , neatkarīgi no PD-L1 statusa. Šo reģistrāciju pamato rezultāti, kas iegūti gan randomizētā 3. fāzes pētījumā IMvigor211, gan vienas grupas 2. fāzes pētījumā IMvigor210 1.un 2. apakšgrupā . 3. fāzes pētījumā IMvigor211 salīdzinājumā ar ķīmijterapiju saņēmušo pacientu grupu netika sasniegts primārais vērtēšanas kritērijs (plānotā OS), tomēr šī pētījuma laikā ir novērots, ka TECENTRIQ saņēmušajiem pacientiem atbildes reakcijas ilguma mediāna (mDOR; median duration of response), kas bija sekundārais vērtēšanas kritērijs bija 21,7 mēneši (95 % TI 13,0–21,7) pētījuma kopējā populācijā, salīdzinot ar 7,4 mēnešiem (95 % TI 6,1–10,3) ķīmijterapiju saņēmušo pacientu populācijā.[3]

 

Datu apkopošanas brīdi vairumam pacientu (63 %), kam bija atbildes reakcija uz TECENTRIQ lietošanu, tā joprojām turpinājās, bet ķīmijterapijas grupā atbildes reakcija turpinājās 21 % pacientu.3 Par pirmo pacientu apakšgrupu, kas piedalījās 2. fāzes pētījumā IMvigor210, iegūtie rezultāti liecina, ka pētījuma kopējā populācijā ar TECENTRIQ sasniegtā OS mediāna bija 15,9 mēneši (10,4, NA).[4]

 

“Mēs priecājamies, ka Eiropas Komisija ir reģistrējusi TECENTRIQ – pirmo anti PD-L1 imūnterapiju pret vēzi NSŠPV un mUK indikācijās, kas ES apstiprināts monoterapijas veidā,” teica Roche Medicīnas nodaļas un Vispārējās preparātu izstrādes nodaļas vadītāja M.D. Sandra Horninga (Sandra Horning). „Visi dati par TECENTRIQ saistībā ar visām indikācijām, to skaitā informācija par ilgstošu atbildes reakciju pacientiem ar progresējošu urīnpūšļa vēzi un kopējās dzīvildzes ieguvumu, kas novērots mūsu 3. fāzes pētījumā par progresējošu plaušu vēzi, liecina, ka mēs spējam vairot TECENTRIQ radīto ieguvumu pacientiem, kam jādzīvo ar šīm vēža formām, neatkarīgi no PD-L1 ekspresijas līmeņa.”

 

ASV un vairākās citās valstīs TECENTRIQ jau ir reģistrēts tādu pacientu ārstēšanai, kuriem ir metastātisks NSŠPV, kā arī lokāli progresējoša NSŠPV vai mUK ārstēšanai pacientiem, kas nav piemēroti ķīmijterapijai ar cisplatīnu, vai kam platīnu saturošu zāļu lietošanas laikā vai pēc tās slimība ir progresējusi.

Par pētījumu OAK

Pētījums OAK bija atklāts, randomizēts, kontrolēts 3. fāzes daudzcentru pētījums, kas notika visā pasaulē un kurā tika vērtēta TECENTRIQ efektivitāte un drošums salīdzinājumā ar docetakselu. Tajā bija iekļauti 1225 pacienti gan ar plakanšūnu, gan ar neplakanšūnu vēzi neatkarīgi no audzēja šūnu bojāeju programmējošā liganda-1 (PD-L1) statusa. Pacienti attiecībā 1:1 bija randomizēti, lai saņemtu TECENTRIQ (intravenozi pa 1200 mg ik pēc trim nedēļām līdz klīniskā ieguvuma zudumam) vai docetakselu (intravenozi pa 75 mg/m2 ik pēc trim nedēļām).

Līdzvērtīgie primārie mērķa kritēriji bija kopējā dzīvildze (OS; overall survival) pirmajiem 850 randomizētajiem pacientiem (ārstētajā populācijā) un pēc PD-L1 statusa izvēlētajai primārajai analīzei pakļautās populācijas apakšgrupā. 

 

       
 

Apkopojums par pētījumā OAK novēroto efektivitāti primārajai analīzei pakļautajā populācijā
Primārais efektivitāti raksturojošais mērķa kritērijs bija kopējā dzīvildze (OS)

Efektivitāti raksturojošais mērķa kritērijs

TECENTRIQ

Docetaksels

Visi pacienti (ITT populācija)*

n = 425

n = 425

   Nāves gadījumu skaits (%)

271 (64 %)

298 (70 %)

   Laiks līdz gadījumam (mediāna mēnešos)

13,8

9,6

   95 % TI

(11,8–15,7)

(8,6–11,2)

   Stratificētāǂ riska attiecība (95 % TI)

0,73 (0,62–0,87)

   p vērtība**

0,0003

12 mēnešu OS  (%)*

218 (55 %)

151 (41 %)

18 mēnešu OS (%)*

157 (40 %)

98 (27%)

 

 
 
   

Sekundārie mērķa kritēriji

PFS  pētnieka vērtējumā (saskaņā ar RECIST 1.1. versiju)

Visi pacienti

n = 425

n = 425

   Gadījumu skaits (%)

380 (89 %)

375 (88 %)

   PFS ilgums (mediāna mēnešos)

2,8

4,0

   95 % TI

(2,6–3,0)

(3,3–4,2)

   Stratificētā riska attiecība (95 % TI)

0,95 (0,82–1,10)

ORR  pētnieka vērtējumā (saskaņā ar RECIST 1.1. versiju)

Visi pacienti

n = 425

n = 425

   Reaģējošo pacientu skaits (%)

58 (14 %)

57 (13 %)

   95 % TI

(10,5–17,3)

(10,3–17,0)

DOR no pētnieka viedokļa (saskaņā ar RECIST 1.1. versiju)

Visi pacienti

n = 58

n = 57

   Mediāna (mēneši)

16,3

6,2

   95 % TI

(10,0–NA)

(4,9–7,6)

 

 

 

TI – ticamības intervāls, DOR – atbildes reakcijas ilgums (duration of response); ITT – ārstētā populācija, NA – nav aprēķināms; ORR – objektīvas atbildes reakcijas rādītājs (objective response rate); OS – kopējā dzīvildze; PFS – dzīvildze bez slimības progresēšanas (progression-free survival); RECIST – norobežoto audzēju atbildes reakcijas vērtēšanas kritēriji

* “Visi pacienti” – primārajai analīzei pakļautie pirmie 850 randomizētie pacienti
ǂ Stratificēts atkarībā no PD-L1 ekspresijas audzēju infiltrējošās imūnsistēmas šūnās, jau saņemto ķīmijterapijas shēmu skaita un histoloģisko izmeklējumu rezultātiem

** Pamatojoties uz stratificētā log rank testa rezultātiem

 

 

Par pētījumu POPLAR

Randomizētajā, atklātajā, kontrolētajā 2. fāzes daudzcentru pētījumā POPLAR tika iesaistīti pacienti, kam bija lokāli progresējošs vai metastātisks NSŠPV, kas bija progresējis platīnu saturošas shēmas izmantošanas laikā vai pēc tās izmantošanas, neatkarīgi no PD-L1 ekspresijas. Primārais efektivitāti raksturojošais iznākums bija OS. 287 pacienti attiecībā 1:1 tika randomizēti, lai saņemtu TECENTRIQ (intravenozas infūzijas veidā pa 1200 mg ik pēc trim nedēļām līdz klīniskā ieguvuma zudumam) vai docetakselu (intravenozas infūzijas veidā pa 75 mg/m2 katra trīs nedēļas ilgā cikla 1. dienā līdz slimības progresēšanai). Pacienti tika stratificēti pēc PD-L1 ekspresijas statusa audzēju infiltrējošās imūnsistēmas šūnās (IŠ), jau saņemto ķīmijterapijas shēmu skaita un histoloģisko izmeklējumu rezultātiem.

 

Saskaņā ar atjauninātajiem analīzes rezultātiem ir novēroti 200 nāves gadījumi, un 22 mēnešus ilgas novērošanas laikā ir konstatēta 12,6 mēnešu kopējās dzīvildzes mediāna pacientiem, kas ārstēti ar TECENTRIQ, un 9,7 mēnešu kopējās dzīvildzes mediāna pacientiem, kas ārstēti ar docetakselu (RA = 0,69, 95 % TI 0,52–0,92). TECENTRIQ un docetaksela grupā novērotais objektīvas atbildes reakcijas rādītājs (ORR) un atbildes reakcijas ilguma mediāna (DOR) bija attiecīgi 15,3 % salīdzinājumā ar 14,7 % un 18,6 mēneši salīdzinājumā ar 7,2 mēnešiem.

 

Par nesīkšūnu plaušu vēzi

Plaušu vēzis visā pasaulē ir galvenais vēža izraisītas nāves iemesls.[5] Katru gadu ar šo slimību mirst 1,59 miljoni cilvēku, un tas nozīmē, ka tās dēļ visā pasaulē katru dienu ir vairāk nekā 4350 nāves gadījumu.5 Ir divas plaušu vēža pamatformas – NSŠPV un sīkšūnu plaušu vēzis. Visbiežāk sastopamā forma ir NSŠPV, un tas ir aptuveni 85 % gadījumu.[6]

 

Par pētījumu IMvigor211

3. fāzes pētījumā IMvigor211  tika salīdzināts TECENTRIQ un ķīmijterapija pacientiem ar progresējošu urīnpūšļa vēzi, kas jau ir ārstēts, izmantojot ķīmijterapiju uz platīna bāzes. Pētījumā tika salīdzināta TECENTRIQ un ārsta izvēlēta ķīmijterapijas līdzekļa (vinflunīna, paklitaksela vai docetaksela) efektivitāte un drošums, zāles lietoja reizi trijās nedēļās.Pētījumā piedalījās 931 pacients, kam bija jau ārstēta mUK, kas progresējusi platīna preparātu lietošanas laikā vai vēlāk. Primārais efektivitāti raksturojošais mērķa kritērijs bija OS, un sekundārie mērķa kritēriji bija ORR, dzīvildze bez slimības progresēšanas, DOR un drošums. Pētījumā IMvigor211 primārais rezultāts (OS) netika sasniegts (salīdzinājumā ar ķīmijterapiju). Visi dati ir prezentēti EACR-AACR-SIC.

 

 

Primārais efektivitāti raksturojošais mērķa kritērijs (OS), bija sekmīgi jāpārbauda (to hierarhiski testējot) pētījuma populācijās definētās pēc PD-L1 ekspresijas.. Pētījuma populācijās bija jāsasniedz šādas secības statistiskā nozīmība – IC2/3 (≥ 5 %), IC1/2/3 (≥ 1 %) un ITT grupa, tomēr tādēļ, ka IC2/3 populācijā šāda nozīmība saistībā ar OS netika sasniegta, IC1/2/3 un ITT populācijā iegūtie rezultāti nav vērtējami attiecībā uz statistisku nozīmību, un būtībā šo analīžu iznākumi ir uzskatāmi par aprakstošiem.

 

Pirmajā pārbaudītajā populācijā tika iekļauti pacienti ar visvairāk izteiktu PD-L1 ekspresiju (IC2/3), vēlāk tika iekļauti pacienti ar jebkādu novērojamu PD-L1 ekspresiju (IC1/2/3), un pēc tam tika iekļauta visa pētījuma ārstētā jeb ITT populācija. Saskaņā ar definēto hierarhisko testēšanas secību vispirms tika testēta IC2/3 (≥ 5 %) populācija, un OS RA bija 0,87 (95 % TI 0,63–1,21; OS mediāna (mOS) 11,1 salīdzinājumā ar 10,6 mēnešiem attiecīgi TECENTRIQ un ķīmijterapijas grupā). Pētījuma kopējā jeb ITT populācijā sasniegtā mOS bija 8,6 mēneši (95 % TI 7,8–9,6) salīdzinājumā ar 8,0 mēnešiem ( 95 % TI 7,2–8,6) ķīmijterapijas grupā (RA 0,85, 95 % TI 0,73–0,99).

 

Kopējā atbildes reakcijas sastopamība bija līdzīga tai, kas jau ir novērota 2. fāzes pētījumā IMvigor210, un arī abās pētījuma grupās tā bija līdzīga. TECENTRIQ saņēmušo pacientu populācijā novērotā atbildes reakcijas ilguma mediāna (mDOR) jeb sekundārais vērtēšanas kritērijs bija 21,7 mēneši (95 % TI 13,0–21,7) pētījuma kopējā populācijā, salīdzinot ar 7,4 mēnešiem (95 % TI 6,1–10,3) ķīmijterapiju saņēmušo pacientu populācijā. Datubāzes noslēgšanas laikā vairumam pacientu (63 %), kam bija atbildes reakcija uz TECENTRIQ lietošanu, tā joprojām turpinājās, bet ķīmijterapijas grupā atbildes reakcija turpinājās tikai 21 % pacientu.

 

Par pētījumu IMvigor210 (2. apakšgrupu)

2. apakšgrupā primārais efektivitāti raksturojošais mērķa kritērijs bija apstiprināta ORR  neatkarīgas vērtēšanas iestādes (IRF) vērtējumā,  saskaņā ar RECIST (norobežoto audzēju atbildes reakcijas vērtēšanas kritēriju) 1.1. versiju vai ORR pētnieka vērtējumā saskaņā ar modificētajiem jeb mRECIST kritērijiem. 310 pacienti tika ārstēti ar TECENTRIQ 1200 mg devu intravenozas infūzijas veidā ik pēc trim nedēļām līdz klīniskā ieguvuma izzušanai., ievadot. Pētījuma 2. grupā tika sasniegti līdzvērtīgie primārie mērķa kritēriji – ORR pēc IRF vērējuma saskaņā ar RECIST 1.1. versiju un ORR pētnieka vērtējumā saskaņā ar mRECIST , salīdzinājumā ar definēto vēsturisko kontroles atbildes reakcijas sastopamību – 10 %.

 

 

 

Apstiprinātais ORR pēc IRF vērtējuma pēc RECIST 1.1. versijas visiem pacientiem bija 15,8 % (95 % TI 11,9–20,4). Apstiprinātais ORR  pēc pētnieka vērtējuma pēc mRECIST visiem pacientiem bija 19,7% (95 % TI 15,4–24,6). IRF pēc RECIST 1.1. versijas vērtētā pilnīgas atbildes reakcijas sastopamība starp visiem pacientiem bija 6,1 % (95 % TI 3,7–9,4). 2. apakšgrupā IRF pēc RECIST 1.1. versijas vērtētā DOR mediāna netika sasniegta nevienā pēc PD-L1 ekspresijas definētajā apakšgrupā vai starp visiem pacientiem, bet tika sasniegta pacientiem ar PD-L1 ekspresiju < 1 % (13,3 mēneši, 95 % TI 4,2–NA). Tika analizēta arī dzīvildzes mediāna pēc 21,1 mēnešus ilgas 2. grupas novērošanas, un starp visiem pacientiem novērotās 12 mēnešu kopējās dzīvildzes sastopamība bija 37 %.

 

Par pētījumu IMvigor210 (tā 1. apakšgrupu)

Reģistrāciju lietošanai pacientiem, kas nav piemēroti ārstēšanai, izmantojot ķīmijterapiju uz cisplatīna bāzes, pamato 1. apakšgrupā iegūtie rezultāti par 119 pacientiem ar lokāli progresējošu vēzi vai mUK, kuri nebija piemēroti cisplatīnu saturošas ķīmijterapijas shēmas izmantošanai, vēl nebija ārstēti vai kuru slimība bija progresējusi vismaz 12 mēnešus pēc neoadjuvantas (pirms operācijas) vai adjuvantas (pēc operācijas) ķīmijterapijas. Tika novērota klīniski nozīmīga ORR pēc IRFvērtējuma  saskaņā ar RECIST 1.1. versiju, tomēr salīdzinājumā ar definēto vēsturisko kontroles atbildes reakcijas rādītāju – 10 %, primārā vērtēšanas kritērija sastopamība nesasniedza statistisku nozīmību. OS mediāna starp visiem pacientiem bija 15,9 mēneši (10,4–NA).

 

 

Apkopojums par pētījuma IMvigor210  1. grupā iegūtajiem efektivitāti raksturojošajiem datiem

Efektivitāti raksturojošais mērķa kritērijs

PD-L1 ekspresija

 5 % IŠ

PD-L1 ekspresija

 1% IŠ

Visi pacienti

ORR (neatkarīgas iestādes novērtējums pēc RECIST 1.1. versijas)

n = 32

n = 80

n = 119

Reaģējošo pacientu skaits (%)

95 % TI

9 (28,1 %)

13,8–46,8

19 (23,8 %)

15,0–34,6

27 (22,7 %)

15,5–31,3

Pacienti, kam novērota pilnīga atbildes reakcija (%)

95 % TI

4 (12,5 %)

(3,5–29,0)

8 (10,0 %)

(4,4–18,8)

11 (9,2 %)

(4,7–15,9)

Pacienti, kam novērota daļēja atbildes reakcija (%)

95 % TI

5 (15,6 %)

(5,3–32,8)

11 (13,8 %)

(7,1–23,3)

16 (13,4 %)

(7,9–20,9)

DOR (neatkarīgas iestādes novērtējums pēc RECIST 1.1. versijas)

n = 9

n = 19

           n = 27

Pacienti, kam bijuši gadījumi (%)

3 (33,3 %)

5 (26,3 %)

8 (29,6 %)

Mediāna mēnešos (95 % TI)

NA (11,1–NA)

NA (NA)

NA (14,1–NA)

PFS (neatkarīgas iestādes novērtējums pēc RECIST 1.1. versijas)

n = 32

n = 80

n = 119

Pacienti, kam bijuši gadījumi (%)

24 (75,0 %)

59 (73,8 %)

88 (73,9 %)

Mediāna mēnešos (95 % TI)

4,1 (2,3–11,8)

2,9 (2,1–5,4)

2,7 (2,1–4,2)

OS

n = 32

n = 80

n = 119

Pacienti, kam bijuši gadījumi (%)

18 (56,3 %)

42 (52,5 %)

59 (49,6 %)

Mediāna mēnešos (95 % TI)

12,3 (6,0–NA)

14,1 (9,2–NA)

15,9 (10,4–NA)

Viena gada OS rādītājs (%)

52,4 %

54,8 %

57,2 %

TI – ticamības intervāls; DOR – atbildes reakcijas ilgums; IŠ – audzēju infiltrējošās imūnās sistēmas šūnas; IRF – neatkarīga vērtēšanas iestāde; NA – nav aprēķināms; ORR – objektīvas atbildes reakcijas rādītājs; OS – kopējā dzīvildze; PD-L1 – šūnu bojāeju programmējošais ligands-1; PFS – dzīvildze bez slimības progresēšanas; RECIST – norobežoto audzēju atbildes reakcijas vērtēšanas kritēriji

Drošuma īpašību apkopojums

Informāciju par TECENTRIQ drošuma īpašībām pamato apkopoti dati par 2160 pacientiem ar mUK un NSŠPV. Visbiežākās jebkura smaguma pakāpes nevēlamās blakusparādības bija nespēks (35,4 %), vājāka ēstgriba (25,5 %), slikta dūša (22,9 %), dispnoja (21,8 %), caureja (18,6 %), pireksija (18,3 %), izsitumi (18,6 %), vemšana (15,0 %), locītavu sāpes (14,2 %), astēnija (13,8 %) un nieze (11,3 %).

 

 

Par urotēlija karcinomu

Metastātiska urotēlija karcinoma (mUK) ir saistīta ar sliktu prognozi un ierobežotām ārstēšanas iespējām. Pēdējo 30 gadu laikā nav bijis nekāds būtisks progress šīs slimības ārstēšanā.[7] UK pasaulē ir devītā biežāk sastopamā vēža forma. 2012. gadā ir diagnosticēti 430 000 jaunu gadījumu, un katru gadu ar šo vēzi pasaulē mirst aptuveni 165 000 cilvēku.5 Vīriešiem UK iespējamība ir trīsreiz lielāka nekā sievietēm,[8] un attīstītajās valstīs šīs slimības sastopamība ir trīsreiz lielāka nekā jaunattīstības valstīs.[9]

 

Par TECENTRIQ (atezolizumab)

TECENTRIQ ir monoklonāla antiviela, kas saistās ar olbaltumvielu PD-L1. TECENTRIQ saistās ar PD-L1, kas ekspresēts uz audzēja šūnām un audzēju infiltrējošām imūnās sistēmas šūnām, tā bloķējot to mijiedarbību ar PD-1 un B7.1 receptoriem. Inhibējot PD-L1, TECENTRIQ var radīt T šūnu aktivizēšanās iespējamību. TECENTRIQ var būt izmantojams par galveno sastāvdaļu kombinācijās ar pretvēža imūnterapijas zālēm, mērķterapijas zālēm un dažādām ķīmijterapijas shēmām dažādu vēža formu ārstēšanā.

 

Par Roche ieguldījumu pretvēža imūnterapijā

Roche ilgāk nekā 50 gadus izstrādā zāles, lai pārveidotu vēža ārstēšanas pamatprincipus. Mūsdienās mēs vairāk nekā jebkad cenšamies radīt novatoriskas ārstēšanas metodes, kas palīdzēs cilvēka imūnsistēmai pašai cīnīties pret vēzi un uzlabos pacientu ārstēšanas rezultātus.

 

Lai uzzinātu vairāk par Roche pieeju pretvēža imūnterapijai, apmeklējiet tīmekļa vietni:

http://www.roche.com/research_and_development/what_we_are_working_on/oncology/cancer-immunotherapy.htm

 

TECENTRIQ ir recepšu zāles.

 

Par Roche

Roche ir pasaules mēroga vadoša kompānija farmācijas un diagnostikas jomā, kas par galveno uzdevumu ir izvirzījusi zinātnes attīstību cilvēku dzīves uzlabošanai. Pateicoties farmācijas un diagnostikas apvienojumam “zem viena jumta”, Roche ir kļuvis par līderi personalizētās veselības aprūpes jomā – tās stratēģijas pamatā ir mērķis atrast katram pacientam piemērotāko ārstēšanu ar vislabākajiem iespējamajiem rezultātiem.

Roche ir pasaulē lielākā biotehnoloģiju kompānija ar patiesi īpašām zālēm onkoloģijā, imunoloģijā, infektoloģijā, oftalmoloģijā un neirozinātnē. Roche ir arī pasaules līderis laboratorajā (in vitro) diagnostikā un vēža diagnostikā uz audu bāzes, kā arī ieņem nozīmīgu lomu diabēta aprūpē.

1896. gadā dibinātā kompānija turpina meklēt labākus un efektīvākus veidus, kā novērst, precīzi diagnosticēt un sekmīgi ārstēt slimības, un sniegt ilgtspējīgu devumu veselības aprūpes sistēmai un sabiedrībai kopumā. Kompānijas mērķis ir uzlabot medicīnisko inovāciju pieejamību pacientiem, sadarbojoties ar visām iesaistītajām pusēm.

Trīsdesmit Roche radīti medikamenti ir iekļauti Pasaules Veselības organizācijas Būtisko zāļu sarakstos, un starp tiem ir dzīvību glābjošas antibiotikas, pretmalārijas līdzekļi un zāles vēža ārstēšanai. Dow JonesIlgtspējas indeksā Roche jau deviņus gadus pēc kārtas ir atzīts par līderi farmācijas, biotehnoloģiju un dzīvības zinātņu nozarē.

Roche grupa, kuras galvenā mītne atrodas Bāzelē, Šveicē, darbojas vairāk nekā 100 valstīs, un 2016. gadā nodarbināja vairāk nekā 94 000 cilvēku. 2016. gadā Roche zinātnē un pētniecībā investēja 9,22 miljardus eiro, tās apgrozījums bija 47,12 miljardi eiro. ASV kompānija Genentech pilnībā pieder Roche grupai. Roche ir vairākuma akcionārs kompānijā Chugai Pharmaceutical (Japāna).

Latvijā Roche uzsāka savu darbību pagājušā gadsimta 20. gados. 1930. gados Roche Latvijā uzcēla savu biroja un laboratorijas ēku Miera ielā 25. Kara un okupācijas dēļ kompānija bija spiesta pārtraukt darbību. Roche Latvijā savu darbību atsāka 1993. gadā. 1997. gadā tika izveidota pārstāvniecība, kas 2005. gadā pārtapa par Roche Latvija SIA

Roche Latvija pamatuzdevumi ir veicināt inovatīvo medikamentu pieejamību Latvijas pacientiem, no kuriem lielākā daļa ir onkoloģijas slimnieku glābšanai, informēt veselības aprūpes speciālistus par jaunākajiem medikamentiem un citiem jaunumiem kompānijas darbībā, sekot līdzi zāļu tirgus attīstībai un aizstāvēt kompānijas intereses.

 Roche Latvija Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta organizētajā Ilgtspējas indeksā 2017. gadā saņēma Zelta kategorijas novērtējumu par kompānijas uzņēmējdarbības praksi atbilstoši ilgtspējas principiem. Atbildīgas biznesa nedēļas laikā 2017.gadā Roche Latvija saņēma arī īpašu, šogad ieviestu, Ekonomikas ministrijas balvu “Inovāciju līderis 2017” un “Ģimenei draudzīgs komersants” statusu no Labklājības ministrijas.

 

Visas preču zīmes, kas pieminētas šajā paziņojumā, ir aizsargātas ar likumu.

 

 

 

Papildu informācija – www.roche.lv , www.roche.com, www.onko.lv  

Roche Latvija kontaktinformācija :

Komunikācijas vadītājs

Sandris Sabajevs

Tālrunis: +371 67715470 / e-pasts: sandris[email protected]

 

LV/ONCO/1117/0019   

 

Atsauces

 

 

[1] Barlesi F et al. (2016. gada oktobris). Primary analysis from OAK, a randomized Phase III study comparing atezolizumab with docetaxel in advanced NSCLC. Presented at The European Society for Medical Oncology meeting, Copenhagen, Denmark

[2] Spira A, et al., (May, 2015) Efficacy, safety and predictive biomarker results from a randomized phase II study comparing MPDL3280A vs docetaxel in 2L/3L NSCLC (POPLAR). Presented at The American Society of Clinical Oncology meeting, in Chicago, USA

[3] Rosenberg J, et al., (September 2015) Atezolizumab in patients (pts) with locally-advanced or metastatic urothelial carcinoma (mUC): Results from a pivotal multicenter phase II study (IMvigor 210). Presented at European Cancer Congress, in Vienna, Austria

[4] Powles, T. (June, 2017) IMvigor211: A Phase III Randomized Study Examining Atezolizumab Versus Chemotherapy for Platinum-Treated Advanced Urothelial Carcinoma. Presented at the Second Special Conference of the European Association for Cancer Research (EACR), the American Association for Cancer Research (AACR) and the Italian Cancer Society (SIC), in Florence, Italy

[5] Ferlay J, et al., GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide [document on the Internet]. International Agency for Research on Cancer; 2013 [cited 2016 Nov 21]. Pieejams tīmekļa vietnē http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx

[6] Barzi A, Pennell NA. Targeting angiogenesis in non-small cell lung cancer: agents in practice and clinical development. Europ Journ Clin Med Onc. 2010 (citēts 2016. gada novembrī); 2 (1): 31–42.

[7] Kim J. Immune checkpoint blockade therapy for bladder cancer treatment. Invest and Clin Urol. 2016 [cited 2016 Nov 21];57(Suppl 1): S98-S105.

[8] Patient. Bladder Cancer. Pieejams tīmekļa vietnē http://patient.info/health/bladder-cancer-leaflet. Pēdējie grozījumi 2016. gada novembrī.

[9] World Cancer Research Fund International. Comparing more & less developed countries. Pieejams tīmekļa vietnē http://www.wcrf.org/int/cancer-facts-figures/comparing-more-less-developed-countries. Pēdējie grozījumi 2017. gada septembrī.